הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

הסוד של רבי נתן

פורסם ב: יום שני 14 דצמבר ,2015

דמותו של רבי נתן

רבי נתן התקרב לרבנו בשנת תקס"ד בחודש אלול בהיותו כבן 22. קודם שנתקרב רבי נתן אמר רבנו ז"ל לפני כמה אנשים אני משתוקק שיתקרב אלי איש למדן ובעל לשון נפלא ואז הייתי יכול לבאר כתבי האר"י ז"ל עד שאפילו נערים יודעי ספר יהיו יכולים ללמוד ולהבין את כל כתבי האר"י ז"ל.

מוהרנ"ת זכה באופן מיוחד מכל תלמידי רבנו המיוחדים בזה שהייתה לו הרגשה יותר מכולם שהעניין של רבנו זה לדורות. ולכן הוא מגלה לנו שאמנם את רבי שמואל איזיק רבינו הדריך על חוד הסכין שאם לא אמר קריאת שמע יותר בכוונה מאתמול לא עלתה לו, ואילו רבי נתן קיבל מרבנו שאם לא התפללת בשעת נעילה ביום כיפור, יש עדיין יום למחרת וניתן עדיין לפעול. כלומר לא להתייאש בכל זמן ובכל מצב.

השפלות של רבי נתן

אחרי שנתקרב רבי נתן שיבח אותו מאוד רבינו הק' על השפלות והענווה שלו, ואמר לפני כמה אנשים ברוך השם שהזמין לי רך בשנים אחד שאפילו דיבור אחד מדיבורי לא יהיה נאבד עוד. הגם שלרבנו היו תלמידים עובדי השם מיוחדים ותלמידי חכמים מופלגים עם כל זאת רבי נתן נקרא "התלמיד" של רבינו הק' רבי נחמן מברסלב שעליו סמך את ידו וגם אמר לו מפורשות שהוא יודע ממנו יותר מכולם.

ענוותנותו ושפלות רוחו של רבי נתן, היא אשר עמדה לו להתבטל כל כך לרבו. ולפיכך, להתקרב אליו יותר מכל תלמיד אחר. "מדוע שאב רבי נתן, בדלי ובכף (מיט שעפל און לעפל) מרבינו – כי היה בעיני עצמו חתיכת בוץ" – כך אמר פעם רבי אברהם ב"ר נחמן מטולטשין, מגדולי חסידי ברסלב.

 

יסוד האמונה – תאמין בעצמך

רבי נחמן הוכיח פעם את רבי נתן על עניין האמונה, וכך מספר רבי נתן "עמדתי לפניו כמשתומם ומחשבותי היו תמהים בעניין זה. כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. ענה ואמר בלשון גערה קצת כאומר: ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך".

היסוד שרבי נתן גילה לעולם זה שהאמונה מושתתת על שלושה יסודות  א. אמונה בהשי"ת. ב. אמונה בצדיק. ג. אמונה בעצמו (בכוחו). 

שני היסודות הראשונים כבר ידועים, וכתובים בפסוק "ויאמינו בהשם ובמשה עבדו" שהאדם צריך להאמין בה' ולהאמין בצדיק. אבל עיקר החידוש הוא שרבי נתן מוסיף נדבך יסודי ביסוד האמונה שהאדם צריך להאמין בעצמו. וזה לשון קודשו (הלכות פיקדון הלכה ה' סעיף ז') "אפילו אם יאמין בהשם יתברך ובצדיקים ובחבריו הקדושים שכולם צדיקים אבל אינו מאמין בעצמו… גם זה פגם אמונת חכמים ובאופן אחד זה פגם הגרוע מכל!" וממשיך רבי נתן ואומר "כי מי שרוצה לחוס על חייו צריך לבקש מהשם יתברך שיתחזק באמונת חכמים כל כך עד שיאמין גם בעצמו".

אם אדם אינו מאמין בעצמו – זהו חסרון באמונה בהשם יתברך ובצדיק.

חסרון אמונה בהשם יתברך – כיון שהקב"ה הוריד את נשמתו לעולם השפל הזה בשביל לעמוד בניסיונות שהוא צריך לעבור, והטיל עליו משימה מיוחדת, ובוודאי נתן לו את הכוחות להתגבר שאם לא כן זהו "משחק מכור" שכביכול המלך הטיל על הנגר משימה לייצר שולחן וכסא מפוארים בלי משור וכלי מדידה.

חסרון אמונה בצדיק – כיון שרבנו אמר שכל אחד יכול לזכות להגיע לשלמות שהוא נצרך להגיע אליה, כמבואר בליקוטי מוהר"ן (תו ל"ד) ש"בכל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק ועמך כולם צדיקים" ואם חלילה אדם לא מאמין בעצמו היאך יאמין שרבנו יטרח לתיקון נפשו .

המסלול שלך מגלה את הסוד שבך

על פי היסודות האלו כתבתי את הספר "הסוד שבך" שמחזק כבר אלפים, ומבאר את הנקודה שר נתן חידש לנו ביסודות האמונה – להאמין בעצמו!  ושבזה תלוי כל האמונה בהשי"ת ובצדיק. אדם כל הזמן הולך עם מחשבות מתי כבר יהיה לי מסלול חדש? בלי הפרעות בלי טרדות בלי בלבולים, ואז אוכל לעבוד את השם יתברך בנחת. וזוהי טעות גדולה בכל המהלך! דווקא המסלול שבו אתה נמצא עם כל ההפרעות וכל הקשיים זהו המסלול שמזכך אותך, זוהי הדרך שתלטש את היהלום שבך ותביא אותך לגילוי ומימוש "הסוד שבך" שזהו הפוטנציאל הרוחני והגשמי שגלום בכוחות הנפש האדירים שקיבלת.

אלא שבשביל לדעת היאך לנסוע בצורה נכונה ולהתקדם במסלול, היכן לתדלק ואיך למנוע טעויות שמוסיפות צער מיותר, ואיך לזכות לישועות שמחכות עבורנו על המסלול, בשביל זה עלינו ללמוד את הסוד שקיבלנו מרבי נתן שמבואר באריכות בספר "הסוד שבך" שמבאר את יסודות ההתחזקות והאמונה בכוחותיך, ועל ידי זה שהאדם מתחזק להאמין בעצמו על ידי זה יזכה להתחזק באמונה בהשם יתברך שה' נתן לו כוחות מיוחדים ומדויקים בשביל המסלול שאותו הוא צריך לעבור, וכן לאמונה בצדיק שהבטיח תיקון לנשמתו, ולהאמין שבוודאי יזכה לליטוש היהלום וגילוי הסוד שבו.

 

פורסם על ידי: