הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

הפנינה היומית!

פורסם ב: יום רביעי 25 נובמבר ,2015

וכי היאך אשמח בחלקי בקיום המצוות??

הרי המצוות שכביכול אני זוכה רחוקות מלהיות שלימות,

כי הם מלאות פגמים וחסרונות…

והתשובה לכך! הרי סוף סוף התאמצת והלכת להתפלל, התגברת על העצלות והלכת ללמוד, אז כבר יש לך במה לשמוח.

כי הרי זכית להתאמץ ולהתגבר על העצלות. למרות שהיו לך בקיום המצווה כל מיני חסרונות בשלימות המצווה בכל אופן הייתה כאן נקודה טובה, הנקודה של ההתגברות נגד העצלות כדי לקיים את רצון ה'.

פורסם על ידי: