הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

מהי חובתנו ותכליתנו בזה העולם?

פורסם ב: יום שלישי 16 אפריל ,2013
ראשית בל נשכח שכל היהדות בנויה על היסוד הגדול הנקרא אמונת-חכמים, וכמאמר המדרש: "חכם זה משה רבנו ע"ה שנקרא חכם שנאמר עיר גבורים עלה חכם..

וכסיל אדם יבלענו זה יהושע בן נון שעשה עצמו ככסיל אצל משה רבו" )בתי מדרשות ח"ב, מדרש אותיות ר"ע השלם נוסח א – אות א(.
ובכן האדם בכל מקרה צריך להיות "כסיל" או שהוא יהיה כסיל בפני חכמינו הקדושים ואז גם יזכה לקבל דעתם וממילא יהיה חכם או שהוא יהיה כסיל באמת

כמו שכתוב "ראית איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו".
שואלת הגמרא )ברכות דף ו' עמ' ב'(: "מאי )קהלת יב-יג( כי זה כל האדם א"ר אלעזר אמר הקב"ה כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה

רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו ר' שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה ר' שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה".

ונבאר הדבר כלומר שואלת הגמרא מה הכוונה בפסוק "כי זה כל האדם" אחד אמר בשם הקדוש ברוך הוא שכל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, הינו )כלומר( בשביל זה האדם, אחר אמר שקול זה )הינו זה האדם שמוזכר בקהלת כנ"ל ( כנגד כל העולם כולו, ונאמר בסוף, – כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה) הינו לזה האדם כנ"ל(.

פורסם על ידי: