הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

תיקון הברית ברחמים – וארא תשע"ג

פורסם ב: יום ראשון 21 אפריל ,2013

איך מהללים לה' יתברך?
מה אני בעצם??? עצוב או שמח
בעיות בפרנסה/בשידוך/בבראיות?למה בעצם? ומה צריך לעשות בשביל זה?
מי וכיצד יזכה לילדים צדיקים?
סיפורו מהבעש"ט ומי שלח את הכלב שחטף את שקית הנרות?

פורסם על ידי: