הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אוצרות – פרשת בא תשע"ד

פורסם ב: יום חמישי 09 ינואר ,2014

בתוכן

מאמר ראשי: בחצות הלילה יוצאים מהגלות           

ווי העמודים: המופתים האמיתיים של רבינו                      

דורות: רבי יצחק-אייזיק (אייזיק'ל) מברדיטשוב                

קורות: מחלוקת לשם שמיים            

גנוזות: אילו צדיקים נודעים השתדכו עם בית רבינו?        

מסילות: מדוע אומרים תהלים בימי השובבי"ם?             

מאורות: שמחת המצווה מקרבת הגאולה                 

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה