הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אוצרות – פרשת יתרו תשע"ד

פורסם ב: יום חמישי 16 ינואר ,2014

בתוכן

מאמר ראשי: מה יש בקברי הצדיקים?             

ווי העמודים: למצוא את הנקודה היהודית בכל זמן                       

דורות: רבי שמשון איסרוב מברדיטשוב                 

קורות: ה'משכיל' שהרהר בתשובה             

גנוזות: אימתי זמן תיקון חצות למנהג ברסלב?        

מסילות: התפארות ה' בעם ישראל              

מאורות: אפשר לעבור את החיים בשלווה                   

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה