הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אוצרות – פרשת וארא תשע"ד

פורסם ב: יום חמישי 26 דצמבר ,2013

בתוכן

מאמר ראשי: הכוח האטומי של התפילה          

ווי העמודים: הרציניים – הסובלים העיקריים                     

דורות: רבי מרדכי שו"ב הי"ד               

קורות: ספר המידות הציל מהגיוס           

גנוזות: אילו ספרי תפילות נדפסו על ידי חסידי ברסלב?       

מסילות: סיפוק בחיים            

מאורות: ה'עברים' 'עוברים' בשלום את הקושיות                

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם על ידי: