הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אוצרות – פרשת ויחי תשע"ד

פורסם ב: יום רביעי 18 דצמבר ,2013

בתוכן

מאמר ראשי: האיש שזכרון המוות החיה אותו        

ווי העמודים: למה צריך לצעוק?                   

דורות: רבי נחמן ב"ר עוזר – תלמיד מוהרנ"ת             

קורות: חנון המרבה לסלוח         

גנוזות: אילו ספרים חוברו בברסלב ואינם כיום?       

מסילות: הידיעה והבחירה          

מאורות: יראת ה' – כלי לקבלת שפע משמיים               

 

הפיצו את העלון בקרב חבריכם!

פורסם על ידי:

כתיבת תגובה