הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

pageImgSmall_1

וישראל גוי אחד בארץ

פרקי דרבי אליעזר פרק רביעי

בשני ברא הקדוש ברוך הוא את הרקיע, והמלאכים, ואישו של בשר ודם,ואישו של גיהנֹם. והלא השמים והארץ נבראו ביום ראשון, שנאמר, בראשית ברא אלֹהים את השמים ואת הארץ. ואיזה רקיע ברא ביום השני.

 

רבי אליעזר אומר, רקיע שעל ראשי ארבע החיות, שנאמר, ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא(יחז' א כב). ומה הוא כעין הקרח הנורא. כאבנים טובות ומרגליות, והוא מאיר על כל השמים כנר שהוא בבית, וכשמש שהוא מאיר בגבורתו בצהרים ,שנאמר, ונהורא עמה שרא(דניאל ב כב). וכמוהו הצדיקים עתידין להאיר לעתיד לבוא, שנאמר והמשכילים יזהירו כזֹהר הרקיע(דניאל יב ג). ואלולי הרקיע, היה העולם נבלע מן המים שלמעלה ממנו ולמטה ממנו. והוא מבדיל בין מים למים, שנאמר, ויֹאמר אלֹהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים(בראשית א ו). בין מים העליונים למים התחתונים.

 

והמלאכים שנבראו ביום השני, כשהן נשלחין בדברו, נעשין רוחות. וכשהן משרתים פניו, נעשין של אש, שנאמר, עֹשה מלאכיו רוחות משרתיו אש לֹהט(תהלים קד ד). ארבע כתות של מלאכי השרת מקלסין לפני הקדוש ברוך הוא.

 

מחנה ראשונה של מיכאל מימינו, מחנה שניה של גבריאל על שמאֹלו, מחנה שלישית של אוריאל מלפניו, מחנה רביעית של רפאל מלאחריו. ושכינתו של הקדוש ברוך הוא באמצע, והוא יושב על כסא רם ונשא, גבוה ותלוי למעלה באויר. מאורות כבודו, כעין החשמל, שנאמר, וארא כעין חשמל(יחזקאל א כז). ועטרה נתונה ברֹאשו, וכתר שם המפורש על מצחו, ועיניו משוטטות בכל הארץ, חציה אש וחציה ברד, מימינו חיים ומשמֹאלו מות, ושבט של אש בידו, ופרוכת פרושה לפניו. ושבעה מלאכים שנבראו מתחילה, משרתים לפניו לפנים מן הפרֹכת, והוא הנקרא פרגוד.

 

והדום רגליו כאש וברד, ותחת כסא כבודו כאבן ספיר, ואש מתלקחת סביבות לכסאו, צדק ומשפט מכון כסאו.שבעה ענני כבוד סובבים אותו, ואופן הגלגל וכרוב וחיה נותנין לפניו שבח. ודמות כסאו כעין ספיר, של ארבע רגלים, וארבע חיות הקֹדש קבועות על כל רגל ורגל. ארבע פנים לאחת וארבע כנפים לאחת מהן, שנאמר, וארבע פנים לאחת וגו'(יחזקאל א ו). והם הן הכרובים.

 

וכשהוא מדבר פני מזרח, מדבר מבין שני הכרובים פני אדם. וכשהוא מדבר פני הדרום, מדבר מבין שני הכרובים פני אריה. וכשהוא מדבר פני המערב, מדבר מביו שני בכרובים פני שור. וכשהוא מדבר פני צפון, מדבר מבין שני הכרובים פני נשר, ולעומתם האופנים וגלגלי המרכבה.

וכשהוא יושב, יושב על כסא רם ונשא. וכשהוא משקיף על הארץ, מרכבותיו על האופנים. ומקול זעקת גלגלי המרכבה, ברקים ורעמים יוצאין לעולם. וכשהוא בשמים, רוכב על עב קל, שנאמר, וירכב על כרוב וגו'(תהלים יח יא). וכשהוא ממהר, דואה על כנפי רוח, שנאמר, וירכב על כרוב ויעֹף וידא על כנפי רוח(תהלים יח יא).

 

והחיות עומדות אצל כסא כבודו, ואין יודעות מקום כבודו. עומדות ביראה ובאימה ברתת ובזיע, ומזעת פניהם נהר של אש מושך ויוצא לפניו, שנאמר, נהר דינור נגד ונפק מן קֳדמוהי(דניאל ז י). שנים שׂרפים עומדים, אחד מימינו של הקדוש ברוך הוא, ואחד משמאלו. שש כנפים שש כנפים(ישעיה ו ב). לכל אחד ואחד. בשתים יכסה פניו(שם), שלא יביטו פני השכינה. ושתים מכסים רגליהם, שלא יראו כדי לשכוח עמידת רגל עגל(הכוונה שלא יהיו מגולות לפני השכינה). ובשתים מעופפים ומעריצים ומקדישים את שמו הגדול. זה עונה וזה קורא, ואומרים קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלֹא כל הארץ כבודו(ישעיה ו ג).

 

והחיות עומדות אצל כבודו ואינן יודעות מקום כבודו עונות ואומרות, בכל מקום שכבודו שם, ברוך כבוד ה' ממקומו(יחזקאל ג יב).

 

וישראל גוי אחד בארץ, שהם מיחדים שמו תמיד בכל יום עונים ואומרים, שמע ישראל, ה' אלהינו ה' אחד(דברים ו ד).

 

 

והוא משיב לעמו ישראל, אני ה' אלֹהיכם המציל אתכם מכל צרה.

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: מאמרים
תגיות:
אין תגובות