הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

Untitled-1
פורסם: 19 ינואר ,2014
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

Untitled-1
פורסם: 08 יולי ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
2 תגובות

pageImgSmall_299

סוד אלול – שידוכים – שופטים תשע"ב

מהו סוד כוונת אלול?
מה הקשר בין חודש אלול לשידוכוים?
מה הקשר בין חודש אלול לימי השובבים?
מדוע יש מצב שאישתו של אדם מנגדת לו חלילה?
מהי בקיעות בעליות וירידות (בקיעות ברצוא ושוב) ואיך מסיגים את זה?
תיאור נפלא של מצבי הרוח המשתנים של האדם,
האם ישנה מצווה לאכול חמין בשבת ואם כן מדוע?

ועוד… ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_266
פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgBig_182
פורסם: 20 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_174

השתפכות הנפש סימן א

חיזוק לאמירת תהילים

מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי יש נו"ן [חמישים] שערי תשובה; ארבעים ותשעה שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם, אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול, כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב (מלאכי ג,ז) שובו אלי ואשֻבה אליכם. ואלו הארבעים ותשעה שערי תשובה הם בחינת ארבעים ותשע אותיות, שיש בשנים-עשר שמות שבטי יה, כי כל שער ושער יש לו אות מארבעים ותשע אותיות השבטים.

והנה הכל חפצים ליראה שמך, ואף-על-פי-כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה, כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיעה אל האות והשער של תשובה השיך לו.ואפילו אם מגיעה לשם, יוכל להיות שהשער של תשובה סגור, ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה.ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהלים להגיעה אל השערוהאות השיך לו ולפתוח השער.נימצא, שזוכה על ידי תהלים לעשות תשובה. וזה בחינת: נאֻם הגבר הֻקם עֹל (ש"ב כג, א.)ודרשו רבותינו זכרונם לברכה (מו"ק טז), שהקים עֻלה של תשובה;

ונעים זמירות ישראל, כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהינו ספר תהלים שיסד, על ידי זה הוּקם עֻלה של תשובה. כי על-ידי תהלים זוכה לתשובה, כנזכר לעיל. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה(ע"ז ד:) לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה ליחיד וכו'. נימצא, שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך הוא ספר תהלים, שאָמרו בהתעוררות גדול מאד וברוח-הקודש,עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהלים ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהלים, כנזכר לעיל.

ועיקר הזדככות שנים עשר שבטי יה, שהם ארבעים ותשע אותיות, שהם בחינת ארבעים ותשע שערי תשובה,היה במצרים, שהוא בחינת מצר הגרון, שהוא בחינת תשובה עִלאה (כמובא בכתבי האר"י זכרונו לברכה(שער הכוונות, ספירת העורמ, דרוש יא) , ועין שם והבן היטב). ועל כן אחר שנזדככו שם במצרים וזכו לצאת משם, ספרו ארבעים ותשעה ימי הספירה, שהם כנגד ארבעים ותשע אותיות הנ"ל, שהם ארבעים ותשעה שערי תשובה. וביום החמישים, אז: וירד ה' על הר סיני(שמות יט, כ.) זה בחינת ואשובה אליכם, בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול, בחינת שער החמישים, כנזכר לעיל.

וזהו: ואל'ה שמו'ת בנ'י ישרא'ל הבאי'ם(שמות א,א.), סופי-תבות הם אותיות "תהלים" . מצרימ'ה א'ת יעק'ב אי'ש ובית'ו, סופי תבות הם אותיות "תשובה", כי על-ידי תהלים זוכה לתשובה, שהוא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו', כי ארבעים ותשעה שערי תשובה הם בחינת ארבעים ותשע אותיות, שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה להזדכך שם, כנזכר לעיל.

וזה שאנו רואין, שבימי תשובה, דהינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקין אז באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה כנ"ל, ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהלים ,כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד להשם יתברך. אשרי שיֹחז בו(ליקוטי-מוהר"ן תנינא, סימן ע"ג).

אמר המעתיק:עין ב"ליקוטי-עצות" (אות תשובה,סימן לב), שכתוב שם העינין הזה בקצרה בזו הלשון: ויש שאינו יודע להגיעה אל השער השיך לו, שדרך שם דוקא צריך לשוב להשם יתברך וכו', ועל ידי אמירת תהלים יזכה וכו' ולבוא להשער של תשובה, השיך לנשמתו עין שם. ונראה מדדבריו הקדושים שם, כי הארבעים ותשעה שערים הנ"ל הם בחינת ארבעים ותשעה דרכים לתשובה, כי כל אדם לפי שֹרש נשמתו יש לו דרך מיֻחד ועבודה מיֻחדת, שצריך לו לילך דיקא באותו הדרך, ועל ידי זה יזכה לשוב לה' יתברך.וכמובן בהתורה "אנֹכי"(ליקוטי-מוהר"ן, חלק א, סימן ד) על מאמר חכמינו זכרונם לברכה(סוטה כא.): ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, עיין שם. ולאו כל אדם זוכה למצֹא המיֻחד לו לפי שֹרש נשמתו לשוב בו לה' יתברך, ועל זה צעק דוד המל עליו השלום: במה יזכה נער את ארחו(דיקא) לשמור כדבריך(תהלים קיט,ט.) וגִלה לנו אדוננו מורנו ורבנו הקדוש, זכר צדיק לברכה, שעל ידי אמירת תהלים ישפיע לו השם יתברך חכמה ובינה ודעת להשיג מעצמו דרכו המיֻחד לו דיקא לפי שֹרש נשמתו מה לעשות בזה העולם, עד שיזכה על-ידי זה לתשובה שלמה, ועיין לקמן בסימן עה.

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: ברסלב, מאמרים
אין תגובות

pageImgSmall_324
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_320
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_321
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

pageImgSmall_124
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות