הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

pageImgSmall_27
פורסם: 18 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_26
פורסם: 18 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_25
פורסם: 18 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_24
פורסם: 18 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_185

מה עניין העבודה בעשרת ימי תשובה באורו של רביה"ק ?

אחרי שזכינו להוציא מכוח אל הפועל את הכיסופים להגיע לרבינו הק' והגם שליבנו גואה מרוב שמחה על גודל הזכות שזכינו להשתתף בקיבוץ הקדוש נראה עפ"י דברי גאון עוזנו מוהרנ"ת מה היא העבודה של הימים הגדולים ההולכים מלפנינו ימי עשרת ימי תשובה אשר הם עת רצון נפלא ונורא כלשון מוהרנ"ת בליקו"ת ובחמלתך הגדולה נתת לנו מתנה טובה הזאת אלו עשרת ימי תשובה הקדושים (ח"ב תפילה ה')

ישנה שאלה ידועה מדוע השי"ת עשה קודם את יום ראש השנה– יום הדין ואח"כ את יום הכיפורים – יום המחילה והסליחה. לכאורה היה צריך להיות הפוך שבתחילה השי"ת היה מוחל וסולח ורק אח"כ היה דן את באי העולם ומתרצים בעלי המוסר שדווקא כך השי"ת הנהיג את סדר השנה כיון שאם לא כן היינו נגשים ליום הדין אחרי המחילה והסליחה וללא שום פחד ואימה מיום הדין הנורא

ובין ראש השנה ליום הכיפורים יש את עשרת ימי תשובה שהם נועדו להמשיך את האור והעוצמות שקיבלנו על ידי המלכת השי"ת וקבלת עול מלכותו שהיא יראת שמים חדשה ללכת עם זה בעשרת ימי תשובה ועד ליום הכיפורים

ודייקא אחר שקיבלנו את התיקונים הגדולים של ראש השנה מהצדיק שאין לנו בהם שום השגה אז יחד עם האור הזה והזיכוך הזה שקיבלנו מהצדיק עי"ז יש לנו כוח חדש לחזור בתשובה שלימה ואמיתית

שכך אומר מוהרנ"ת על כן עיקר התשובה אי אפשר להתחיל כי אם על ידי הצדיקים האמתיים שהם אוחזים בכסא הכבוד דהיינו בשרשי נשמות ישראל שהם יכולים לעשות ראש השנה … וע"כ בוודאי מה שהצדיקים שיכולים לעשות ראש השנה דנים הכול לכף זכות לפי מקום כל אחד העיקר הוא מה שעל ידי זה מכניסים אותם באמת לכף זכות ומכניסים בהם הרהורי תשובה וזה שאנו רואים בחוש שבראש השנה ועשרת ימי תשובה מגיע על כל אחד מישראל איזה הרהור תשובה והכול צועקים להשם יתברך מעומק הלב וכו' (הלכות ערלה ה"ד)

ועיקר התשובה זה להתגבר ברצונות טובים וזה עיקר התיקון והזיכוך שהצדיק מכניס בלב כל אחד בפרט מי שזכה להיות אצלו בראש השנה שהאדם מרגיש איך שהלב שב ומתעורר ברצונות חדשים וחזקים לשוב אל ה' באמת ולהתנהג אך ורק כרצונו יתברך שזה עיקר התשובה כיון שכל החטאים והפגמים וכל הריחוק שלנו מהשי"ת הוא רק על ידי שהתגבר אצל כל אחד הרצונות לשטויות לתאוות ולהבלי העוה"ז שעל ידי הרצונות האלו כל אחד נפל כפי שנפל והלב נהיה אטום וחשוך שלכן עיקר התשובה היא להגביר ולחדש את הרצונות הטובים וזה עיקר העבודה עכשיו בעשרת ימי תשובה כדברי מוהרנ"ת

בינונים תלויים ועומדים עד יום כיפור כי בינונים הוא שיש בהם טוב ורע שלפעמים מחובר בהם נפשות קדושות שהם כיסופים טובים ולפעמים להיפך על כן הם תלויים ועומדים עד יום כיפור אם יחזרו בתשובה היינו שצריכים להתגבר בכל עשרת ימי תשובה להגביר הכיסופים טובים על הכסופים רעים שזה עיקר התשובה להגביר הטוב על הרע עד שיתגברו הנפשות קדושות ויציירו האותיות לטוב בבחינת סם חיים ועל ידי זה יהיו גם כן נחתמים בספר החיים(הל' אומנין הל"ד)

שעל כן נהגו בתפוצות עם ישראל להרבות בימים אלו בסליחות ובאמירת תהילים ובתפילות כדי שעל ידי זה נגביר את הרצונות הטובים ובפרט צריכים להתחזק להרבות בהתבודדות כדי לברר את נקודות הטוב שבי ולהגביר את חלק הטוב והרצונות הטובים על הרע שעל ידי זה נזכה לתשובה שלימה

כמובן שהשמחה על השתתפותינו בקיבוץ היא גדולה מאוד ובוודאי שזכינו לקבל מרבינו תיקונים נפלאים וכדברי רביה"ק מי שהיה אצלי ראוי לו לשמוח כל השנה ובפרט שאין בכוחנו לתקן שום פגם ועוון וכפי שאמר רביז"ל מה אתם יכולים לעשות תשובה רק אני עושה תשובה בשבילכם ואעפי"כ רבינו רוצה מאיתנו טיט ולבנים ואיתם הוא בונה בנינים נפלאים וכפי ששמעתי מהרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א שאנחנו צריכים להתאמץ ולחזור בתשובה על החלק שאנחנו יכולים וצריכים לתקן שעי"ז אנו מזככים את נשמותינו אבל החטאים הרי הם פוגמים בכל העולמות ונותנים כוח לסטרא אחרא רח"ל ואת התיקון לקלקולים האלו רק הצדיק יכול לתקן שע"כ אמר רבינו שעל מי שהיה אצלו נאמר אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדוות ה' היא מעוזכם

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: מאמרים
תגובה אחת

pageImgSmall_134
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות