הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

אור-האמונה
פורסם: 26 דצמבר ,2013
קטגוריה: אור האמונה, עלונים לקריאה
תגובה אחת

אור-האמונה
פורסם: 19 דצמבר ,2013
קטגוריה: אור האמונה, עלונים לקריאה
אין תגובות

Untitled-1

התחזקות לאומן – עקב תשע"ג

שיעור על תפילה והתבודדות חלק שני

וכן סיפורים, מופתים ועוד על הנסיעה לאומן

פורסם: 26 יולי ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

Untitled-4

תפילה והתבודדות – ואתחנן תשעג

בית ספר לתפילה – שיעור עוצמתי ביותר

פורסם: 23 יולי ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_215

אמונה והשגחה פרטית – לך לך תשע"ב

 פרשיות נח ולך לך – אם לא נח לך אז לך לך…

מדוע לוקח לנח 120 שנה לבנות תיבה? מדוע הנביא קורה למבול "מי נח"?
מי נמצא ומה קורה בתוך תיבת נח? איך היה מקום בתוך תיבה של 150 מטר לכל החיות?
מדוע דווקא נוח ניצל מהמבול ומדוע נוח לא מתפלל על בני דורו?

האם יש לנו מה להתפלל על דברים שנראה שלא יכולים להשתנות?
כשאדם התפלל ונעשה לו נס האם ינקו לו מזכויותיו?

מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה – אז מה טעם לעבוד?
מה היא ועד כמה היא חובת האשתדלות לפרנסה?

איך מוצאים חו בעיני ה' שע"י זה זוכים לשמירה מיוחדת והצלחה בכל?

מה ענה בבא מאיר זיע"א כשנשאל איך אינו מפחד על חינוך ילדיו במקום שגר?

למה שרה אימנו נאלצה לעבור את מה שעברה בבית פרעה במצרים?
מה נמשך מההתבודדות לילדיו של המבודד?
האם לצדיקים מותר לעשות דחיקת שעה?
סיפור המדרש על אליעזר עבד אברהם שזרק אבן על ראשו של… שופט !
מה היתה נקודת הזכות של לוט שבגללה ניצל מהפיכת סדום ועמורה

ועוד… ועוד…

פורסם: 20 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_174

השתפכות הנפש סימן א

חיזוק לאמירת תהילים

מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי יש נו"ן [חמישים] שערי תשובה; ארבעים ותשעה שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם, אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול, כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב (מלאכי ג,ז) שובו אלי ואשֻבה אליכם. ואלו הארבעים ותשעה שערי תשובה הם בחינת ארבעים ותשע אותיות, שיש בשנים-עשר שמות שבטי יה, כי כל שער ושער יש לו אות מארבעים ותשע אותיות השבטים.

והנה הכל חפצים ליראה שמך, ואף-על-פי-כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה, כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיעה אל האות והשער של תשובה השיך לו.ואפילו אם מגיעה לשם, יוכל להיות שהשער של תשובה סגור, ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה.ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהלים להגיעה אל השערוהאות השיך לו ולפתוח השער.נימצא, שזוכה על ידי תהלים לעשות תשובה. וזה בחינת: נאֻם הגבר הֻקם עֹל (ש"ב כג, א.)ודרשו רבותינו זכרונם לברכה (מו"ק טז), שהקים עֻלה של תשובה;

ונעים זמירות ישראל, כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהינו ספר תהלים שיסד, על ידי זה הוּקם עֻלה של תשובה. כי על-ידי תהלים זוכה לתשובה, כנזכר לעיל. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה(ע"ז ד:) לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה ליחיד וכו'. נימצא, שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך הוא ספר תהלים, שאָמרו בהתעוררות גדול מאד וברוח-הקודש,עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהלים ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהלים, כנזכר לעיל.

ועיקר הזדככות שנים עשר שבטי יה, שהם ארבעים ותשע אותיות, שהם בחינת ארבעים ותשע שערי תשובה,היה במצרים, שהוא בחינת מצר הגרון, שהוא בחינת תשובה עִלאה (כמובא בכתבי האר"י זכרונו לברכה(שער הכוונות, ספירת העורמ, דרוש יא) , ועין שם והבן היטב). ועל כן אחר שנזדככו שם במצרים וזכו לצאת משם, ספרו ארבעים ותשעה ימי הספירה, שהם כנגד ארבעים ותשע אותיות הנ"ל, שהם ארבעים ותשעה שערי תשובה. וביום החמישים, אז: וירד ה' על הר סיני(שמות יט, כ.) זה בחינת ואשובה אליכם, בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול, בחינת שער החמישים, כנזכר לעיל.

וזהו: ואל'ה שמו'ת בנ'י ישרא'ל הבאי'ם(שמות א,א.), סופי-תבות הם אותיות "תהלים" . מצרימ'ה א'ת יעק'ב אי'ש ובית'ו, סופי תבות הם אותיות "תשובה", כי על-ידי תהלים זוכה לתשובה, שהוא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו', כי ארבעים ותשעה שערי תשובה הם בחינת ארבעים ותשע אותיות, שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה להזדכך שם, כנזכר לעיל.

וזה שאנו רואין, שבימי תשובה, דהינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקין אז באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה כנ"ל, ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהלים ,כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד להשם יתברך. אשרי שיֹחז בו(ליקוטי-מוהר"ן תנינא, סימן ע"ג).

אמר המעתיק:עין ב"ליקוטי-עצות" (אות תשובה,סימן לב), שכתוב שם העינין הזה בקצרה בזו הלשון: ויש שאינו יודע להגיעה אל השער השיך לו, שדרך שם דוקא צריך לשוב להשם יתברך וכו', ועל ידי אמירת תהלים יזכה וכו' ולבוא להשער של תשובה, השיך לנשמתו עין שם. ונראה מדדבריו הקדושים שם, כי הארבעים ותשעה שערים הנ"ל הם בחינת ארבעים ותשעה דרכים לתשובה, כי כל אדם לפי שֹרש נשמתו יש לו דרך מיֻחד ועבודה מיֻחדת, שצריך לו לילך דיקא באותו הדרך, ועל ידי זה יזכה לשוב לה' יתברך.וכמובן בהתורה "אנֹכי"(ליקוטי-מוהר"ן, חלק א, סימן ד) על מאמר חכמינו זכרונם לברכה(סוטה כא.): ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, עיין שם. ולאו כל אדם זוכה למצֹא המיֻחד לו לפי שֹרש נשמתו לשוב בו לה' יתברך, ועל זה צעק דוד המל עליו השלום: במה יזכה נער את ארחו(דיקא) לשמור כדבריך(תהלים קיט,ט.) וגִלה לנו אדוננו מורנו ורבנו הקדוש, זכר צדיק לברכה, שעל ידי אמירת תהלים ישפיע לו השם יתברך חכמה ובינה ודעת להשיג מעצמו דרכו המיֻחד לו דיקא לפי שֹרש נשמתו מה לעשות בזה העולם, עד שיזכה על-ידי זה לתשובה שלמה, ועיין לקמן בסימן עה.

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: ברסלב, מאמרים
אין תגובות