הסוד-שבך1

כיצד ננצל מעין רעה?
יש עצה נפלאה; בפרשת בלק נאמר "וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים". ומפרש רש"י שבלעם ביקש להכניס בישראל עין רעה אבל השכינה שרתה על ישראל כדי להגן עליהם, כי היות ובנ"י שמרו את עיניהם שלא להסתכל בפתחי חבריהם כדי שלא להכניס בהם עין רעה, ולכן מידה כנגד מידה הגן עליהם השם יתברך ברחמיו.
ולכן אדם שעובד על עצמו שלא להסתכל בעין רעה על הצלחת השני אלא להפך הוא שמח בהצלחתו אזי במידה כנגד מידה אין אפשרות לרע עין לפגוע בו, וגם אם מישהו יתפעל מהצלחתו בשמיים יתעלמו מזה ויגנו עליו ("הסוד שבך").

 

2

הרפתקאות במדבר – בשלח תשע"ג

"יש להקל אופן התשובה על החוטאים"
מהי תשובה קלה?
טו בשבט ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות:
אין תגובות

pageImgSmall_251

תיקוני השובבים חלק שני – וארא תשע"ב

מהי דעת ואיך להמשיך אותה אלינו?
מהו הבא להטהר מסיעין לו?
האם ניתן לתקן פגמי הברית והאיך?
מהי תשובה קשה? מהי תשובה מאהבה?
מה יכול להחליף תיקון פד תעניות?
מס' תיקונים נוספים לימי השובבים,
ועוד… ועוד…

פורסם: 21 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgBig_182
פורסם: 20 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_52

הכנה לשבועות 1 – במדבר תשע"א

מהם הדברים שזוכים בהם בליל שבועות? מה צריך לעשות בליל שבועות? מהו כרת? ואיך אפשר לתקנו ולהפכו ל"כתר"? ע"י מה זוכים להשלים שנתו אפ' אם ח"ו בראש השנה נגזר אחרת? מה זוכים ע"י מאכלי חלב בשבועות? מהי קבלת התורה שזוכים לה בחג השבועות? ומתי בדיוק במשך היממה הזו זה קורה? מהם תרי"ג מצוות ובשביל מה הם ניתנו?

המשך…

פורסם: 19 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
תגיות: ,
אין תגובות

pageImgSmall_39
פורסם: 19 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי וידאו
אין תגובות

pageImgSmall_174

השתפכות הנפש סימן א

חיזוק לאמירת תהילים

מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי יש נו"ן [חמישים] שערי תשובה; ארבעים ותשעה שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם, אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול, כי גם אצלו יתברך מצינו בחינת תשובה, כמו שכתוב (מלאכי ג,ז) שובו אלי ואשֻבה אליכם. ואלו הארבעים ותשעה שערי תשובה הם בחינת ארבעים ותשע אותיות, שיש בשנים-עשר שמות שבטי יה, כי כל שער ושער יש לו אות מארבעים ותשע אותיות השבטים.

והנה הכל חפצים ליראה שמך, ואף-על-פי-כן לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה, כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיעה אל האות והשער של תשובה השיך לו.ואפילו אם מגיעה לשם, יוכל להיות שהשער של תשובה סגור, ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה.ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהלים להגיעה אל השערוהאות השיך לו ולפתוח השער.נימצא, שזוכה על ידי תהלים לעשות תשובה. וזה בחינת: נאֻם הגבר הֻקם עֹל (ש"ב כג, א.)ודרשו רבותינו זכרונם לברכה (מו"ק טז), שהקים עֻלה של תשובה;

ונעים זמירות ישראל, כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהינו ספר תהלים שיסד, על ידי זה הוּקם עֻלה של תשובה. כי על-ידי תהלים זוכה לתשובה, כנזכר לעיל. וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה(ע"ז ד:) לא היה דוד ראוי לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה ליחיד וכו'. נימצא, שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך הוא ספר תהלים, שאָמרו בהתעוררות גדול מאד וברוח-הקודש,עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהלים ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהלים, כנזכר לעיל.

ועיקר הזדככות שנים עשר שבטי יה, שהם ארבעים ותשע אותיות, שהם בחינת ארבעים ותשע שערי תשובה,היה במצרים, שהוא בחינת מצר הגרון, שהוא בחינת תשובה עִלאה (כמובא בכתבי האר"י זכרונו לברכה(שער הכוונות, ספירת העורמ, דרוש יא) , ועין שם והבן היטב). ועל כן אחר שנזדככו שם במצרים וזכו לצאת משם, ספרו ארבעים ותשעה ימי הספירה, שהם כנגד ארבעים ותשע אותיות הנ"ל, שהם ארבעים ותשעה שערי תשובה. וביום החמישים, אז: וירד ה' על הר סיני(שמות יט, כ.) זה בחינת ואשובה אליכם, בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו, כביכול, בחינת שער החמישים, כנזכר לעיל.

וזהו: ואל'ה שמו'ת בנ'י ישרא'ל הבאי'ם(שמות א,א.), סופי-תבות הם אותיות "תהלים" . מצרימ'ה א'ת יעק'ב אי'ש ובית'ו, סופי תבות הם אותיות "תשובה", כי על-ידי תהלים זוכה לתשובה, שהוא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה וכו', כי ארבעים ותשעה שערי תשובה הם בחינת ארבעים ותשע אותיות, שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה להזדכך שם, כנזכר לעיל.

וזה שאנו רואין, שבימי תשובה, דהינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקין אז באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה כנ"ל, ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהלים ,כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד להשם יתברך. אשרי שיֹחז בו(ליקוטי-מוהר"ן תנינא, סימן ע"ג).

אמר המעתיק:עין ב"ליקוטי-עצות" (אות תשובה,סימן לב), שכתוב שם העינין הזה בקצרה בזו הלשון: ויש שאינו יודע להגיעה אל השער השיך לו, שדרך שם דוקא צריך לשוב להשם יתברך וכו', ועל ידי אמירת תהלים יזכה וכו' ולבוא להשער של תשובה, השיך לנשמתו עין שם. ונראה מדדבריו הקדושים שם, כי הארבעים ותשעה שערים הנ"ל הם בחינת ארבעים ותשעה דרכים לתשובה, כי כל אדם לפי שֹרש נשמתו יש לו דרך מיֻחד ועבודה מיֻחדת, שצריך לו לילך דיקא באותו הדרך, ועל ידי זה יזכה לשוב לה' יתברך.וכמובן בהתורה "אנֹכי"(ליקוטי-מוהר"ן, חלק א, סימן ד) על מאמר חכמינו זכרונם לברכה(סוטה כא.): ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך, עיין שם. ולאו כל אדם זוכה למצֹא המיֻחד לו לפי שֹרש נשמתו לשוב בו לה' יתברך, ועל זה צעק דוד המל עליו השלום: במה יזכה נער את ארחו(דיקא) לשמור כדבריך(תהלים קיט,ט.) וגִלה לנו אדוננו מורנו ורבנו הקדוש, זכר צדיק לברכה, שעל ידי אמירת תהלים ישפיע לו השם יתברך חכמה ובינה ודעת להשיג מעצמו דרכו המיֻחד לו דיקא לפי שֹרש נשמתו מה לעשות בזה העולם, עד שיזכה על-ידי זה לתשובה שלמה, ועיין לקמן בסימן עה.

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: ברסלב, מאמרים
אין תגובות

pageImgSmall_185

מה עניין העבודה בעשרת ימי תשובה באורו של רביה"ק ?

אחרי שזכינו להוציא מכוח אל הפועל את הכיסופים להגיע לרבינו הק' והגם שליבנו גואה מרוב שמחה על גודל הזכות שזכינו להשתתף בקיבוץ הקדוש נראה עפ"י דברי גאון עוזנו מוהרנ"ת מה היא העבודה של הימים הגדולים ההולכים מלפנינו ימי עשרת ימי תשובה אשר הם עת רצון נפלא ונורא כלשון מוהרנ"ת בליקו"ת ובחמלתך הגדולה נתת לנו מתנה טובה הזאת אלו עשרת ימי תשובה הקדושים (ח"ב תפילה ה')

ישנה שאלה ידועה מדוע השי"ת עשה קודם את יום ראש השנה– יום הדין ואח"כ את יום הכיפורים – יום המחילה והסליחה. לכאורה היה צריך להיות הפוך שבתחילה השי"ת היה מוחל וסולח ורק אח"כ היה דן את באי העולם ומתרצים בעלי המוסר שדווקא כך השי"ת הנהיג את סדר השנה כיון שאם לא כן היינו נגשים ליום הדין אחרי המחילה והסליחה וללא שום פחד ואימה מיום הדין הנורא

ובין ראש השנה ליום הכיפורים יש את עשרת ימי תשובה שהם נועדו להמשיך את האור והעוצמות שקיבלנו על ידי המלכת השי"ת וקבלת עול מלכותו שהיא יראת שמים חדשה ללכת עם זה בעשרת ימי תשובה ועד ליום הכיפורים

ודייקא אחר שקיבלנו את התיקונים הגדולים של ראש השנה מהצדיק שאין לנו בהם שום השגה אז יחד עם האור הזה והזיכוך הזה שקיבלנו מהצדיק עי"ז יש לנו כוח חדש לחזור בתשובה שלימה ואמיתית

שכך אומר מוהרנ"ת על כן עיקר התשובה אי אפשר להתחיל כי אם על ידי הצדיקים האמתיים שהם אוחזים בכסא הכבוד דהיינו בשרשי נשמות ישראל שהם יכולים לעשות ראש השנה … וע"כ בוודאי מה שהצדיקים שיכולים לעשות ראש השנה דנים הכול לכף זכות לפי מקום כל אחד העיקר הוא מה שעל ידי זה מכניסים אותם באמת לכף זכות ומכניסים בהם הרהורי תשובה וזה שאנו רואים בחוש שבראש השנה ועשרת ימי תשובה מגיע על כל אחד מישראל איזה הרהור תשובה והכול צועקים להשם יתברך מעומק הלב וכו' (הלכות ערלה ה"ד)

ועיקר התשובה זה להתגבר ברצונות טובים וזה עיקר התיקון והזיכוך שהצדיק מכניס בלב כל אחד בפרט מי שזכה להיות אצלו בראש השנה שהאדם מרגיש איך שהלב שב ומתעורר ברצונות חדשים וחזקים לשוב אל ה' באמת ולהתנהג אך ורק כרצונו יתברך שזה עיקר התשובה כיון שכל החטאים והפגמים וכל הריחוק שלנו מהשי"ת הוא רק על ידי שהתגבר אצל כל אחד הרצונות לשטויות לתאוות ולהבלי העוה"ז שעל ידי הרצונות האלו כל אחד נפל כפי שנפל והלב נהיה אטום וחשוך שלכן עיקר התשובה היא להגביר ולחדש את הרצונות הטובים וזה עיקר העבודה עכשיו בעשרת ימי תשובה כדברי מוהרנ"ת

בינונים תלויים ועומדים עד יום כיפור כי בינונים הוא שיש בהם טוב ורע שלפעמים מחובר בהם נפשות קדושות שהם כיסופים טובים ולפעמים להיפך על כן הם תלויים ועומדים עד יום כיפור אם יחזרו בתשובה היינו שצריכים להתגבר בכל עשרת ימי תשובה להגביר הכיסופים טובים על הכסופים רעים שזה עיקר התשובה להגביר הטוב על הרע עד שיתגברו הנפשות קדושות ויציירו האותיות לטוב בבחינת סם חיים ועל ידי זה יהיו גם כן נחתמים בספר החיים(הל' אומנין הל"ד)

שעל כן נהגו בתפוצות עם ישראל להרבות בימים אלו בסליחות ובאמירת תהילים ובתפילות כדי שעל ידי זה נגביר את הרצונות הטובים ובפרט צריכים להתחזק להרבות בהתבודדות כדי לברר את נקודות הטוב שבי ולהגביר את חלק הטוב והרצונות הטובים על הרע שעל ידי זה נזכה לתשובה שלימה

כמובן שהשמחה על השתתפותינו בקיבוץ היא גדולה מאוד ובוודאי שזכינו לקבל מרבינו תיקונים נפלאים וכדברי רביה"ק מי שהיה אצלי ראוי לו לשמוח כל השנה ובפרט שאין בכוחנו לתקן שום פגם ועוון וכפי שאמר רביז"ל מה אתם יכולים לעשות תשובה רק אני עושה תשובה בשבילכם ואעפי"כ רבינו רוצה מאיתנו טיט ולבנים ואיתם הוא בונה בנינים נפלאים וכפי ששמעתי מהרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א שאנחנו צריכים להתאמץ ולחזור בתשובה על החלק שאנחנו יכולים וצריכים לתקן שעי"ז אנו מזככים את נשמותינו אבל החטאים הרי הם פוגמים בכל העולמות ונותנים כוח לסטרא אחרא רח"ל ואת התיקון לקלקולים האלו רק הצדיק יכול לתקן שע"כ אמר רבינו שעל מי שהיה אצלו נאמר אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדוות ה' היא מעוזכם

פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: מאמרים
תגובה אחת

pageImgSmall_324
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: שיעורי שמע
אין תגובות

benner3
פורסם: 16 אפריל ,2013
קטגוריה: חגים, שיעורי שמע
תגיות: ,
אין תגובות